Patrimoni Immobiliari

El servei d’Administració de Patrimoni Immobiliari consisteix en l’arrendament d’un bé immoble (habitatge, despatx, local comercial o plaça d’aparcament) i la posterior gestió dels drets i obligacions derivats del contracte de lloguer que s’hagi realitzat. Així com del manteniment i millora del valor dels actius immobiliaris minimitzant la pèrdua de valor pel pas del temps.

Les principals tasques d’aquest servei són les següents:

Comercialització i contractació en règim de lloguer:

Estudi de mercat

Ced. Habitabilitat/Cert. Energètic

Comercialització

Cerca i selecció llogater

Contractació

Gestió de fiances i Liquidació de Tributs

Gestió Subministraments


Gestió del Contracte de lloguer:

Atenció incidències - manteniments

Gestió cobrament rebuts

Atenció Pagaments

Decl. Impostos

Liquidació Propietat

Revisions i actualitzacions renda


Manteniment i millora del valor Patrimonial:

Pla de manteniment i millora

Coordinació Execució